فیلم مستند - راه سبز امید

فیلمی زیبا از تظاهرات آرام مردم به همراه دعوت به راهپیمایی عظیم جنبش سبز در روز ۲۷ شهریور.

قسمت ۱

دانلود

قسمت ۲

دانلود

قسمت ۳

دانلود