اجرای تصنیف رزم مشترک بدون ساز / همراه شو عزیز

همراه شو عزیز ... تنها نمان به درد کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود

گروه آوازی تهران

دانلود