نماهنگ - فرشته ای نیست - گروه ویو

برای همدردی با مردم ایران و در یاد بود شهدای درگیری‌های اخیر
Wave - No Angel
CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط - تصویر متاثر کننده است

دانلود mp4 mp3