نماهنگ / وقتی انقلاب ها شکست می خورند

نماهنگی از فیلمساز آمریکایی اون مارک، که تقدیم شده به ایرانیانی که به نام الله شکنجه و اعدام شدند و به قهرمانان انقلاب سبز ... با شما همواره در قلب های ما ... هرگز تسلیم نشوید

When Revolutions Fail: 30 Years of Islamic Oppression in Iran

Music by
Linkin Park
"The Catalyst"


دانلود