نماهنگ - موسیقی رپ آمیخته با انتقاد و اعتراض

عرفان و خشایار ، تصمیم - به همراه چندین ترانهٔ رپ دیگر