شعر خوانی محمد رضا عالی پیام، کسری نیک آذر و سائل لواسانی

فیلمی تازه منتشر شده از
نشست شاعران و ادیبان معاصر در حمایت از مهندس میر حسین موسوی
اردیبهشت سال ۱۳۸۸

محمد رضا عالی پیام - دانلود - کسری نیک آذر


سائل لواسانی