نماهنگ / صد واقعه چون دوم خرداد بسازيم


دانلود

از خاك سكوت آتش فریاد بسازیم
من با تو و ما میهنی آباد بسازیم

تا سید ما باشد و ما عاشق ایران
صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم

اندیشه و علم و قلم اسباب بلوغ است
نسلی پر از اندیشه آزاد بسازیم

با پرچم اصلاح بر افراط بتازیم
منشور بر افراشته داد بسازیم

صدها نفر این مكتب صد ساله نوشتند
صدهای دگر با همه آحاد بسازیم

صد كوه برافراشته در راه نشیند
ما تیشه‌ای از مكتب فرهاد بسازیم

این موج به پا خاسته دریا شود آخر
دریا شده و میهنی آباد بسازیم

هیلا صدیقی