نماهنگ و سرود ایران سبز


دانلود
mp4 - 3gp


ایران سبز

مزد دستم سهم دستان تو ***** بلوای تو سهم دستان من
خشکیده بَر سفره ی ننگ تو ***** نان فرزندان من
خشم و وحشت سهم چشمان تو ***** اشک و حسرت سهم چشمان من
ریزد با تیغ جلّادان تو ***** خون هم راهان من
سایه ی شومت را خواهم زدود ***** از چهره ی میهنم
شعر رهایی را خواهم سرود ***** با بذل جان و تَنم
روزی دو باره بَر لَب های مان ***** لَب خندی خواهد نشَست
سقف شبِ ظلم و تاریکی را ***** مشتِ مان خواهد شکست
اینک مجال آه و ناله نیست ***** مرگ ستم خواب و افسانه نیست
سَر نوشتم را بَر می گزینم ***** خفتن راهِ چاره نیست
ایران سبز گونه فردای ما ست ***** لَب ریز از شور سهراب و ندا ست
گر بَر خروشم غم فارغ شود ***** نفرین بَر نامم رَوا ست
تیر و زنجیر و باتوم و قفس ***** ز آتشم خاکستر است
چون بَرخروشیم و دریا شَویم ***** پیروز ایم ای هم نفَس
گر در خیابان جانم پَر گشود ***** بُگذر با شور از تَنم
از خاکم سبزه ها قد می کِشند ***** کاین زمین سهم من است