بزن بر سینه ی شب تیری از نور - ۲۵ بهمن

دوشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۱۵
از میدان امام حسین تا میدان آزادیبه عهد شب نوردی ها وفا کن
برادرهای عاشق را صدا کن
بزن بر سینه ی شب تیری از نور
گل خورشید را مهمان ما کن

چاووش ۲، شجریان، لطفی


دانلود