شعر - طنز در مورد انتخابات

شاخ گاو را چه کسی‌ میشکند


دانلود