نماهنگ انقلاب سبز بادها

چو ایران مباشد تن من مباد

مصدق :
ملت ایران هرگز به شرایطی که با استقلال سیاسی و اقتصادی و بشرافت ملی آن سازگار نباشد
تن در نخواهد داد


دانلود