تظاهرات بازار تهران - ۱۲ مهرماه ۹۱

توپ خانه به سمت فردوسی

دانلود


دانلود


دانلود

اعتصاب و اعتراضات مردمی در میدان حسن آباد تهران
در پی اعتصاب بازار مرکزی تهران و صرافی های خیابان فردوسی در اعتراض به گرانی و عدم ثبات بازار ارز، مردم معترض نیز به خیابان ها آمدند و اعتراض خود را به حکومت بعد از نزدیک به یک سال سکوت نشان دادند، که البته مثل همیشه پاسخ حکومت حمله و گاز اشک آور و باتون بود.


دانلود

سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

خیابان منوچهری روبروی سفارت انگلیس

دانلود

میدان فردوسی

دانلود

چهار راه مخبرلدوله

دانلود

خیابان فردوسی

دانلود

سبزه میدان

دانلود

بازار زرگرها

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

درگیری در خیابان سپه سالار تهران

دانلود