مصدق، نفت و کودتا / فیلم مستند بی بی سی

تهیه کننده و کارگردان مازیار بهاری
محصولی از شرکت آف سنتر
برای تلوزیون فارسی بی بی سی

دانلود
قسمت اول
mp4 - 3gp
قسمت دوم
mp4 - 3gp
قسمت سوم
mp4 - 3gp
قسمت چهارم
mp4 - 3gp