شعر / فتنه گران - مصطفی بادکوبه ایدانلود

چندیست دلم یکدله با فتنه‌گران است / این هم به یقین معجزه دور زمان است

چون فتنه گری بانگ عدالت طلبی شد / دل‌ بهر خدا یکدله با فتنه گران است

بیداد چو شد میوه آزادی و قانون / بی‌چاره دلم عاشق ظلم و خفقان است

جائی‌ که چکد خون دل‌ از ابر بهاری / والله که بهاران خجل از فصل خزان است

روزی که شب قدر بود شام جهالت / قرآن متنفر ز حلول رمضان است

زاهد که وزویش همه از خون دل‌ ماست / تکبیر نمازش به یقین ننگ اذان است

دیروز چو حلقوم ندا غرقه خون شد / فردا به خدا روز ندای همگان است

با مرگ دو صد آرش و سهراب و سیاوش / این مام وطن دل‌ نگران دل‌ نگران است

دیدیم به دنبال هوا و هوس شیخ / هر لحظه فرامین خدا در نوسان است

چون با تو جهنم شده این ملک اهورا / بی‌ تو به یقین غرفه‌ای از باد جانان است

ما را چه به بدبختی لبنان و فلسطین / جائی‌ که وطن یکسره در آه و فغان است

ای غره به همدردی با غزه و اعراب / آن کرد و بلوچ است که در حسرت نان است

هر چند نبینی تو ولی‌ ملت ایران / شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

بر ملت ما تکیه کن ای شیخ که بینی‌ / هر گوشه یکی آرش با تیر و کمان است

سوگند خدا را به قلم نیز نخواندی / در کیش‌ تو از هاب قلم مدیحه خوان است

از بس که شکستید قلمهای مخالف / هر نشریه ماتم کده اهل بیان است

بر دوش من بر ستم را هله ای شیخ / این بار گران بار گران بار گران است

این بانگ نه بانگیست که از یاس بر آید / حلقوم امید است که با جامدران است