نماهنگی برای زنده نگه داشتن نام شهید مریم سودبر اتباتان

مریم سودبر اتباتان یکی از شهدای راه آزادی است که در جریان تظاهرات و اعتراضات انتخابات در سال ۸۸ به شهادت رسید، دانشجوی مدیریّت دانشگاه تهران بود. مزار او بهشت زهرا قطعه ی ۲۵۷ ردیف ۳۵ شمارۀ ۲۷ می باشد


دانلود