کودتای مقدس - سخنان عليرضا پناهيان قبل از انتخابات


جنبش سبز مشهد - كلا اين جناب پناهيان وقتي صحبت ميكند، حرفهايش حاوي مطالب قابل توجهي است. از آنجا كه ايشان شاگرد مصباح يزدي و مسئول اطاق فكر نهاد رهبري و از نزديكان احمدي نژاد است حرفهايش در عين عوامفريبي به گونه اي ميتواند نمايانگر رويه هاي حاكم و برنامه هاي كودتاچيان باشد. از ايشان سخنراني هاي گوناگوني در دسترس است خصوصا بعد از انتخابات و مسائل فتنه آخرالزمان و تئوريزه كردن النصر باالرعب يا پيروزي با ايجاد ترس و وحشت كه رويه و روش سركوب نظام حاكم ميباشد.
ما قسمتهايي از سخنراني قبل از انتخابات ايشان را برگزيديم كه در آن نكات قابل توجهي وجود دارد از جمله : پيروزي از قبل تعيين شده احمدي نژاد در انتخابات ، انتخابات به مثابه عمليات مقدس ، مجاز بودن هر گونه بد اخلاقي نسبت به مير حسين موسوي ، برخورد و سركوب بعد از انتخابات و در نهايت ايستادگي حزب الله در برابر هر گونه تغيير