نماهنگ / حصر آفتاب

حصر آفتاب است
تو امشب با من بخوان
سرود فریاد
شاید که بلرزاند تن فرسوده شب ...

ا


دانلود
mp4 - 3gp