نماهنگ - گواه - برای جنبش سبز ایران

خواننده : فریاد آریا .... ترانه سرا : رایکا غوغادل