نماهنگ / ندای صلح و آزادی - افسانه صادقی


دانلود
فایل تصویری - فایل صوتی


ندای صلح و آزادی

از سهراب نام فرزندم
از جانم جان دربندم
در اين زندان مردم كش
نشان با جان هماهنگم

ندا فرياد ما دارد
صدای ما ندا دارد
سلاح ما صدای ماست
كه هم شه هم گدا دارد
ندا فرياد ما دارد
صدای ما ندا دارد
ندای صلح و آزادی
طنين تا كبريا دارد

از سهراب نام فرزندم
از جانم جان دربندم
در اين زندان مردم كش
نشان با جان هماهنگم

سرودی سبز و صفيم سرخ
جنون جنس شما دارد
نشان ما خس و خاشاك
نشانی چون ندا دارد

ندای صلح و آزادی
طنين تا كبريا دارد

سكوتی از سخن برتر
چنين جنبش كجا دارد

از سهراب نام فرزندم
از جانم جان دربندم
در اين زندان مردم كش
نشان با جان هماهنگم


مجموعه ای از ترانه های سبز در
وبلاگ ترانه های سبز