فیلم / مقاومت مدنی، نگاه نخستین

وقتی مردم سرکوب میشوند چه کار میتوانند بکنند؟


دانلود
mp4 37mb - 3gp 17mb - 3gp 8mb