نماهنگ - به یاد خون سرخ شهیدان آزادی

به یاد خون سرخ شهیدان آزادی ... وعده ما سیزده آبان سبز