درگیریهای ۲۵ خرداد ۱۳۸۸

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

آتش زدن عکس احمدی نژاد


دانلود


دانلود


دانلود