حمله به مردم و دستگیری یک جوان توسط لباس شخصیها - ۸ مرداد ۱۳۸۸

اوباش سرکوبگر حکومتی با موترسیکلت به مردم حمله کرده و مردم را دستگیر میکنند


دانلود


دانلود


دانلود

به آتش کشیده شدن یکی‌ از این موتورها


دانلود

حملهٔ لباس شخصی‌‌ها با زنجیر به عابر پیاده


دانلود

مرگ بر دیکتاتور در مترو


دانلود