پیام صوتی مهندس موسوی خطاب به مردم

این فیلم با استفاده از پیام صوتی مهندس موسوی خطاب به مردم ساخته شده است. قرار بود این پیام در زمان انتخابات برای منظور خاصی‌ در ... استفاده شود که متاًسفانه فرصت از دست رفت


دانلود