فیلمهای جدیدی از تظاهرات خیابان ولیعصر - ۱۸ تیر

صحنه‌هایی از درگیری مردم با با نیروهای سرکوبگر بسیجی‌ و به غنیمت گرفتن ابزار سرکوبشان


دانلود

نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود