مصاحبۀ بنی صدر با العربیه درمورد اعترافات نمایشی

این اعترافات هم که شما میشنوید در واقع یک نوع دست انداختن و مسخره کردن این دستگاه قضایی رژیم هست، یعنی‌ آنهایی که این اعترافات رو زیر فشار انجام دادند فرصت رو غنیمت شمردند برای اینکه دست بیندازند، مسخره کنند این رژیم رو و دستگاه قضایی اشرو ... یک رژیمی‌ که به اینجا رسیده و کسانی‌ که ۳۰ سال در خدمت این رژیم بودند به این ترتیب مفتضح اینهارو محاکمه میکند این رژیم در واقع علائم مرگ که از خودش بروز میده


Download