شیرزنی قهرمان به همراه پسری خردسال در تظاهرات

زن قهرمانی به همراه پسری کوچک در میان جنگ و گریز مردم شجاعانه تلاش میکنند که در صحنه باقی‌ بمانند و به کوبیدن سنگ ادامه دهند. (فیلمی تازه منتشر شده از تظاهرات ۳۰ خرداد)
ثانیهٔ ۲۳ تا ۳۰ و ۵۰ به بعد

Download

دقیقهٔ ۱ و ۳.۱۸

Download