روز قدس سبز - اصفهان

شعار کوبندهٔ یک شیرزن در پاسخ به عربده کشی‌ لباس شخصی‌

یکی‌ از عوامل حکومتی داد میزند "مرگ بر ضد ولایت فقیه" و در جواب وی
خانمی شجاعانه غرش می‌کند مرگ بر دیکتاتور

دانلود


دانلود


دانلود