مقایسه تعداد طرفداران دولت کودتا با سیل مردم

حضور گستردهٔ مردم در تظاهرات روز قدس سبز


دانلود


دانلود