کوچولوی تظاهر کننده با علامت پیروزی در روز قدس سبز

بی‌ توجهی‌ به هشدار سپاه پاسداران در رابطه با عدم استفاده از حرکات خاص و شعارهای انحرافی و استفاده از نماد‌های فریبنده رنگین


دانلود


دانلود


دانلود