عکس های جديدی از شهيد داوود صدری

فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم

دوست دارم دنيا بدونه اين دجال رويان ضحاک خو چه گلهايی را از بوستان اين مرز و بوم چيدند. همچنين بابت لطفتان در مورد معرفي دوست شهیدم به جهانيان, بي نهايت سپاسگزارم.
دوست صميمی و بچه محل شهيد داوود صدری


دانلود