حملهٔ وحشیانهٔ گارد ویژهٔ به مردم

حملهٔ گارد ویژهٔ موتور سوار با باتوم و صحنهٔ مصدوم شدن شخصی‌ از سر

دقیقهٔ۲:۴۵

دانلود