اعتراضات دانشجویان دانشگاه گیلان به صفار هرندی

اشتیاق دانشجویان دانشگاه گیلان برای پذیرایی گرم از صفار هرندی -
"در سالن باز نشه اینجا قیامت میشه"
شعار دانشجویان در راهروی دانشگاه گیلان قبل از حضور صفار هرندی


دانلود

اشک تمساح نمیخواهیم دولت مصباح نمیخواهیم


دانلود


دانلود


دانلود

دولت بی چشم و رو، حقه مسلمت کو؟


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود