تجمع دانشجویان کرد دانشگاه تهران علیه اعدام

اعتراض دانشجویان کرد دانشگاه تهران به اعدام احسان فتاحیان


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود