تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد - ۱۳ آبان

درگیری با بسیج و غلبهٔ پیروزمندانهٔ دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد بر عوامل دولت کودتا


دانلود


دانلود