تظاهرات دانشگاه شیراز (۲) - ۱۳ آبان

درگیری پلیس با دانشجویان و سر دادن شعار خامنه‌ای قاتله‌ ولایتش باطله


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود