اعتراض به تفکیک جنسیتی بوفه دانشگاه اراک

دانشجویان معترض به تفکیک جنسیتی پس از اینکه توسط عوامل حکومتی به بیرون از بوفه منتقل شده بودند به علت عدم توجه مسئولین دانشگاه به درخواستهایشان با شکستن در بوفه وارد سالن شده وشیشه های تیغه تفکیک کنده را شکستند. شعار دانشجویان: دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد. ۲۳ آبان

سالن غذاخوری دانشگاه اراک پس از اعتراضات دانشجویان


دانلود


دانلود