تظاهرات دانشگاه علم و صنعت و حمله لباس شخصی ها - ۸ دی

امروز دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به حملات وحشيانه حكومت به مردم در روز عاشورا و همچنين بازداشت چند هفته‌اي و بي‌دليل كامران آسا، برادر شهيد كيانوش آسا راهپيمايي كردند. بسيجيان داخل با پشتيباني بسيجيان خارج سعي در ايجاد درگيري و خشونت داشتند و در حركتي كثيف و غير انساني اقدام به «پرتاب سنگ و آجر به سمت دانشجويان» كردند و در آخر دانشخويان با سكوت و نشستن روي زمين انزجار خود را از آن اعمال وحشيانه اعلام كردند و نشان دادند كه «ما مثل شما وحشي و درنده نيستيم».ه


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود