فریاد الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور شامگاه ۱۵ آذر

کوی دانشگاه

دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp

به علت تعطیلات روزنامه پنجشنبه ۱۲ آذر استفاده شده ولی ویدیو مربوط به ۱۵ آذر است

دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp