تظاهرات دانشگاه بهشتی‌ - ۱۶ آذر

دانشجویان به انتهای دانشگاه مکانی که زندان اوین مشخص است رفته و شعار می دهندسخنرانی دکتر جلایی پور

دعوت دانشجویان از یک روحانی برای همراهی معترضینسرود یار دبستانی دانشجویان در جلسه سخنرانی جلایی پور