سخنرانی مجید توکلی در دانشگاه امیرکبیر - ۱۶ آذر

سخنان پر شور مجید توکلی پیش از شکسته شدن در ورودی دانشگاه امیرکبیر و پیوستن مردم به دانشجویان