همبستگی‌ با‌ مجید توکلی در هامبورگ

مصاحبه با مردی که در همبستگی با مجید توکلی، چادر و مقنعهٔ مادرش را در هامبورگ به سر کرد