تظاهرات جماران، شب عاشورا


عاشورا، عاشورا، وعدهٔ دیدار ما / وعدهٔ ما ساعت ده، امام حسیندانلود

خمینی، کجائی، بسیج آدم می‌کشهدانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

بسیجی‌ اراذل، پیوندتان مبارک

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

تجمع مردمي كه به قصد آمدن به جماران آمده بودند
ميدان باهنر


دانلود


دانلود


دانلود