مراسم معرفی‌ دیکتاتور سال،‌ خامنه‌ای در دانشگاه اسلو

به همراه تمسخر شدید خامنه‌ای - ۱۸ آذر ۱۳۸۸