تظاهرات دانشگاه صنعتی شریف - ۲۳ آذر

دانشجویان شریفی باری دیگر برای آزادی دوستانشان که پس از شانزدهم آذرماه دستگیر شدند، دست به تجمع اعتراض آمیز زدند. پس از این تجمع که حدود ۲ ساعت به طول انجامید، بسیجیان جلوی درب ساختمان ابن سینا ایستادند و با حرکتی کاملا تنظیم شده که گویی به آنها مطالبی خورانده بودند که طوطی وار آنها را بیان کنند، شروع به بحث و جدل با دانشجویان کردند.::::دانشجویان قرار گذاشتند که تا آزادی عزیزان در بندشان هر روز ساعت ۱۲:۳۰ دست به اعتراض بزنند


دانلود