تظاهرات دانشگاه صنعتی سهند تبریز - ۲۲ آذر

تجمع اعتراضی دانشجویان سبز دانشگاه صنعتی سهند در اعتراض به صدا و سیما