سخنرانی اعتراضی يك شيرزن در دانشگاه چمران اهواز

تقاضا برای استعفای رئیس دانشگاه به علت عدم توانائی در ایجاد امنیت برای دانشجویان در مقابل لباس شخصیها


دانلود