صحنه زیر گرفتن مردم توسط خودروی نیروی انتظامی

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند

دانلود
سه دفعه از روش با ماشین رد شدند
فریاد فیلمبردار پس از حمله به مردم توسط خودروی نیروی انتظامی

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند

دانلود