ستیز دلاورانهٔ مردم سیرجان و رهایی دو محکوم به اعدام از چوبهٔ دار

پیروزی سنگ بر گلوله
ستیز دلاورانهٔ مردم سیرجان با جلادان و به پایین کشیدن دو محکوم به اعدام از چوبهٔ دار


CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند

دانلود


دانلود


دانلود