تظاهرات تهران (۶) - عاشورا ۶ دی

تقاطع حافظ و سمیه - به آتش کشیدن ساختمان بسیج شرکت نفت توسط مردم


دانلود


دانلود


دانلود

آتش زدن ماشين نيروی انتظامی در خيابان کريم خان


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود